Sunrays in my heart

Sunrays in my heart,  foto:©Roy Barlow, choreografie: Friedel Kloke-Eibl Sunrays in my heart, foto:©Roy Barlow, choreografie: Friedel Kloke-Eibl